Loading...


"ศอ.บต." เสริมเขี้ยวเล็บเพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค


ปัตตานี-ศอ.บต. สนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาวะ “เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค” จับมือ 4 ภาคส่วน 24 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU ด้านสุขภาพและการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็น “เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพและการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยมี นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายราย ศอ.บต. จึงได้ให้นโยบายการทำงานพร้อมกำหนดเป้าหมายให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดโรคหัดในปี 2563 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานมุ่งสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ทั้งระยะเร่งด่วน เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชน ระยะต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเชิงพื้นที่และระยะยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งองค์ความรู้ ทัศคติและการปฏิบัติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขบนพื้นฐานความเข้าใจในเจตนารมณ์ของภาครัฐซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัดและการรับบริการวัคซีนส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว มีสาเหตุและปัจจัยหลายมิติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในมิติด้านความคิด ความเชื่อและหลักการทางศาสนา ที่ส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานตามบริบทในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาการเสริมสร้างความเข้าใจภูมิคุ้มกันโรคและหลักการศาสนาอิสลาม มีการแจกหนังสือชุดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพและการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ สำนักงานป้องกันและ ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้องถิ่นจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และ สะบ้าย้อย) และสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นทั้งเครื่องมือและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ