Loading...


ขนส่งศรีสะเกษลุยวัดค่าควันดำรถยต์ป้องฝุ่น PM 2.5


นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการ ตั้งจุดตรวจบูรณาการ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดของรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ พร้อมทั้งตรวจวัดค่าควันดำของรถ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ โดยตั้งจุดตรวจบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (ถนนศรีสะเกษ – สุรินทร์) ก.ม.ที่ 253 บริเวณหน้าร้านตายาย ต.สำโรง อ.อุทุทมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ตรวจสอบรถทั้งหมด จำนวน 100 คัน มีผลการดำเนินการ ตรวจสอบรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 19 คัน พบการกระทำความผิด จำนวน 7 คัน เป็นการใช้รถโดยมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 5 คัน แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้ผิดไปจากรายการที่ขอจดทะเบียนไว้ จำนวน 1 คัน และไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆว่าด้วยกฎหมายจราจรทางบก(ไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุ) จำนวน 1 คัน จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 4 ราย และออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 3 ฉบับ

การ ตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ จำนวน 81 คัน พบการกระทำความผิดจำนวน 25 คันเป็นการกระทำความผิด ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 20 คัน ใช้รถโดยเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดไปจากรายการที่ขอจดทะเบียนไว้ จำนวน 3 คัน และใช้รถโดยแสดงแผ่นป้ายไม่ถูกต้องตามทีกำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 2 คัน จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 11 ราย และออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 14 ฉบับ

นอกจากนี้การตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก และ พรบ.รถยนต์ จำนวน 24 คัน รถบรรทุก 18 คัน ค่าควันดำที่วัดได้ ต่ำสุด 6.24% สูงสุด 17.88 % ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รถโดยสาร จำนวน 1 คัน ค่าควันดำที่วัดได้ 5.13 % รถยนต์ จำนวน 5 คัน ค่าควันดำที่วัดได้ต่ำสุด 3.12% สูงสุด 6.13% ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ผลการดำเนินการสะสม (18 มกราคม 2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2563) มีดังนี้ ยอดตรวจควันดำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 459 คัน แยกเป็นรถบรรทุก จำนวน 418 คันแจ้งเตือน จำนวน 22 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 8 คัน รถโดยสารประจำทาง จำนวน 27 คัน

แจ้งเตือน - คัน พ่นห้ามใช้ - คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 14 คัน แจ้งเตือน จำนวน 1 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 1 คัน รวมยอดแจ้งเตือน จำนวน 22 คัน พ่นห้ามใช้ จำนวน 9 คัน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ