Loading...


ประยุทธ์ ใกล้ชิดประชาชน!!!ลงเยี่ยม"ชาวคลองเตย"พรุ่งนี้-ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


 

วันนี้ (14 พ.ค.62) ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแก่สื่อมวลชนว่า ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มีกำหนดจะตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเขตคลองเตย

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะตรวจเยี่ยมย่านที่อยู่อาศัยของ ประชาชนในเขตชุมชนคลองเตย เพื่อรับทราบสภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ  โดยจะเยี่ยมชมศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการด้านนันทนาการครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ และศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อติดตามการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ (primary care) สำหรับประชาชนในชุมชนเมือง ที่มีการเจ็บป่วยไม่รุนแรง ครอบคลุมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพทางกาย จิต สังคม และยังสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่อไป นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ยังจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ออกไปให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนถึงบ้านอีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดพื้นที่เขตเมือง โดยเฉพาะชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนแออัดเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่นำร่องไปสู่การพัฒนาชุมชนแออัดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางประชารัฐ ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ องค์กรศาสนา ประชาชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : นายกไปคลองเตย   ประยุทธ์   คลองเตย  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ