Loading...


นราฯดึงเครื่อข่ากองทุนแม่ฯแนวร่วมป้องกันและสกัดยาเสพติดยั่งยืน


นราธิวาส-รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด/อำเภอ โดยใช้พลังชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส" ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ /จังหวัด จำนวน 122 คน เข้าร่วมการประชุม

นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ร่วมกันภายในชุมชน/หมู่บ้าน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 299 หมู่บ้าน/ชุมชน และในปีงบประมาณ 2563 นี้ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้(14 ม.ค.63) เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อสร้างพลังชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ บทเรียน

การใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้หลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนการใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัด จำนวน 122 คน

สำหรับการจัดประชุมฯ ได้มีการทบทวนบทบาทภาคกิจของเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส และกฎระเบียบเครือข่าย การจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่าย นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และมอบภารกิจ

โอกาสเดียวกันนี้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินจากอำเภอในพื้นที่ มอบหมวกนิรภัยให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ปี 2563 จำนวน 120 ใบ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ