Loading...


ม.นราธิวาสถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน


เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน ณ อาคารประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีผู้บริการโรงเรียนในพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้คำนึงถึงความต้องการและให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข้ารับบริการ โดยมีกิจกรรมการบริการดังนี้ 1.การให้บริการวิชาการด้านซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 2. การให้ความรู้การปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 3.กิจกรรมด้านภาษาอาหรับ และภาษาจีน 4.การให้บริการด้านความรู้ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้กิจกกรมภายในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันบริจาดเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 81 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ในครั้งนี้ด้วย

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ในทางอ้อมยังขยายผลให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน นำวิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่ชุมชนสังคมในท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอาชีพหรือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ