Loading...


#ขายตรง vs #แชร์ลูกโซ่#ขายตรง vs #แชร์ลูกโซ่

#ความเหมือนที่แตกต่าง

- ขายตรงชวนคน แชร์ลูกโซ่ก็ชวนคน

- ขายตรงมีสินค้า แชร์ลูกโซ่(บางตัว)ก็มีสินค้า

- ขายตรงมีใบอนุญาต แชร์ลูกโซ่(บางตัว)ก็มีใบอนุญาต

- ขายตรงทำแล้วรวย แชร์ลูกโซ่อ้างว่าทำแล้วรวยเร็วกว่า (แต่ตามมาด้วยหายนะ)

- ขายตรงทำบนดิน แชร์ลูกโซ่ทำแบบดำดิน

- #ขายตรงคือธุรกิจต้นแบบแชร์ลูกโซ่คือธุรกิจเลียนแบบ

ดังนั้น...

ทำขายตรง ทำตรงๆ รวยตรงๆ สำเร็จตรงๆ ยืนตรงๆ อย่างสง่าผ่าเผย

ตรงข้ามกับแชร์ลูกโซ่...คือ...

ทำไม่ตรง รวยไม่จริง สำเร็จไม่นาน และลงท้ายด้วยความเสียหายส่วนตนและส่วนรวมคือประเทศ

: กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

หัวหน้าพรรคฯ / ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่

อา 27 ธค. 2563


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ขายตรง vs แชร์ลูกโซ่  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ