Loading...


อว. จัดงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy ForumConjunction with GBS2020เผยแพร่ : 17 พ.ย.2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy ForumConjunction with GBS2020 เวทีระดมสมองให้เกิดแนวทางการใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางฯ การผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

เมื่อวันที่17 พ.ย. 2563กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว,) จัดงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS2020 ระหว่างวันที่ 16 - 20 พ.ย. 2563 ณ โรแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีระดมสมองให้เกิดแนวทางการใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางฯ การผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยเป็นการประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานในต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน และการนำเสนอข้อริเริ่มเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดในอเชียน โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด อว. ผู้แทนหน่วยงานราชการต่ง ๆ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา ฝ่ายเลขานุการอาเซียนจากคณะกรรมการสาขาต่างๆ เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม และนำเสนอกิกรรมที่สามารถร่วมมือได้ต่อไปในอนาคต

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ประชาคมอาเซียน เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง เนื่องจากในปัจจุบันมีการมุ่งเน้นด้านกรใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิของแต่ละประเทศ ซึ่งการเป็นประชาคมอาเซียนทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่จับตามองจากกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่มองเห็นผลประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจนำไปสู่ความร่วมมือหลากหลายสาขาทั้งในระหว่างประเทศสมาชิก และการสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกรวมทั้งการสร้างความร่วมมือที่สำคัญ คือ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)โดยประเทศไทยได้เสนอการจัดทำแผนที่นำทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN Innovation Roadmap: AIR)ให้เป็นประเด็นผลักดันในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหนประธานอาเซียน ซึ่งมีการหารือและระดมสมองจากผู้แทนหลายหน่วยงนในสังกัด อว. ผู้แทนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจัดทำร่างเอกสารและได้รับการรับรองจากคณะมนตรีประชาคมศรษฐกิจอาเซียนเพื่อประกาศใช้ในปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ ASEAN Innovation Radmap ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ที่มีความเป็นปัจจุบันและเป็นสากล ในการดำเนินความร่วมมือ ด้าน (วทน.) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากมีการผนวกประเด็นเร่งด่วนที่เห็นพ้องกันว่ามีความสำคัญ และประเด็นที่ได้รับการเสนอจากผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาระบบนิเวศที่มีนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบจากการนำความรู้และนโยบายด้าน วทน.มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีการมุ่งเน้นและจัดลำดับความสำคัญ และมีแนวทางการดำเนินกรอบความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถพิจารณาถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับวิทยกร และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ก้าวทันโลก เช่น เทคโนโลยี Blockchain, Al, 30 Printer, ผนวกกับการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร Up-skill and Re-skill เพื่อรองรับกับนวัตกรรมใหม่ ภายใต้ระบบนิเวศที่มีนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบซึ่งเอื้อต่อการใช้นวัตกรรมและธุรกิจ Start-upsการพัฒนาความคิดในการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม นอกจากนี้การดำเนินความร่วมมือด้าน วทน. ดังกล่าว ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนอย่างยั่งยืนในแต่ละเป้าหมาย(Sustainable Development Goalร: SDGs) ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

สำหรับงานการประชุมนนาชาติด้านศรษฐกิจชีวภาพของโลก "Global Bioeconomy Summit:GBS" จัดขึ้นเพื่อผลักดันนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีภาพผ่านความร่วมมือในระดับนานาชาติ เช่นการสร้งกรอบการทำงานรวมกันทั้งในระดับนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จกการดำเนินการที่ผ่านมา การสร้างมาตรฐาน แรงจูงใจ และกลยุทธ์ฉันให้เกิดตลาดใหม่ของสินค้าและบริการที่มาจากธรรมชาติ การสร้างตัวชี้วัดและระบบการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงความร่วมมือในการนำผลงานด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่โลกเผชิญอยู่โดยเน้นการเร่งรัดให้เกิดการดำเนินงานจริงในภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสู่ประชาคมโลก พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงานในปี 2563 นี้ นับเป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ Berlin Conference Center (BCC) กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในฐานะตัวแทนของภูมิภาคอาเซียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVD-19 คณะกรรมการจัดงานจึงมีมติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน จากการจัดงานในรูปแบบเดิมซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี เป็นการจัดงานในรูปแบบของ Vitual Event ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดการบรรยาย และกิจกรรมต่างๆ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ควบคู่ไปกับการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากประเทศเจ้าภาพร่วมไปยัผู้ร่วมงนในประทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดความหนาแน่นและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ร่วมงาน


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : จัดงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy ForumConjunction with GBS2020  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ