Loading...


กพช.เคาะโรงไฟฟ้าชุมชน 150 เมกะวัตต์เผยแพร่ :17 พ.ย.2563

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กดปุ่มโรงไฟฟ้าชุมชน 150 เมกะวัตต์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รมว.พลังงาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า กพช.ได้มีมติเห็นชอบโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชน (ชีวมวล) 150 เมกะวัตต์โดยจะเปิดรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านเงินลงทุนโรงไฟฟ้า ไม่รวมค่าเชื้อเพลิงที่จะเปิดขายซองประกวดราคาในเดือน ม.ค.2564 จากนั้นเดือน ก.พ.จะให้เอกชนยื่นข้อเสนอและคัดเลือกโครงการภายในเดือน มี.ค. หลังจากที่กระทรวงได้จัดทำโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมาหลายปี แต่ไม่เคยพิจารณาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง แต่การเปิดโครงการรอบนี้จะพิจารณาเรื่องราคาวัตถุดิบอย่างละเอียด เพราะต้องการให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ที่แท้จริง รวมทั้งได้กำหนดให้มีการปลูกทดแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงและเป็นการทดลองด้วยว่าประเทศไทยมีศักยภาพการเกษตรที่จะดำเนินการเรื่องพืชพลังงานได้มากน้อยเพียงใด เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ประเทศผู้นำด้านพลังงานทดแทนหรือผู้นำประเทศพลังงานสะอาดแห่งโลก

กำลังผลิต 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นการรับซื้อจากเชื้อเพลิง (ชีวมวล 75 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์ โดยใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย) แต่ละโครงการ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ ไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ กำหนดวันจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบ (SCOD) ภายใน 36 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญ1ญา ส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ อาทิ การให้หุ้นบุริมสิทธิ 10% ให้กับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้า, การให้ผลประโยชน์อื่นๆให้โรงไฟฟ้าและชุมชนทำความตกลงกันเอง”


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : กพช.เคาะโรงไฟฟ้าชุมชน 150 เมกะวัตต์  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ