Loading...


อุตฯน่านหนุนผู้ประกอบการ ครีเอทแพคเกจจิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า


น่าน – อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน หนุนผู้ประกอบการ ครีเอทแพคเกจจิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน และถอดบทเรียนในการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดงาน นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายในงานมีการออกบูทสินค้าแปรรูป การแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ภายในบริเวณงาน

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงาพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และกลุ่มคลัสเตอร์น่านอโกร-อินดัสทรี ซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหรของจังหวัดน่าน ให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน ให้มีความสะอาดปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและได้มาตรฐาน ตามนโยบายรัฐบาล

เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์แปรรูปการเกษตรและอาหาร การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร และการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ “เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน” และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนเดย์ โกลบอลจำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิลล์คอฟฟจำกัด พร้อมมีการถอดบทเรียนกิจกรรมต่างๆ ด้วย เพื่อทบทวนและเตรียมพร้อมในการพัฒนาระดับที่สูงขึ้นต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ