Loading...


ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบฟื้นฟูการบินไทย


เมื่อ 14 ก.ย.น 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบให้บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) หรือ THAI ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งผู้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อแก้ปัญหาภาวะหนี้สินที่มีอยู่กว่า 3.32 แสนล้านบาท

 

หลังจากนี้จะมีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จากนั้นกรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้ง เจ้าหนี้ ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้

 

โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือน นับแต่คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นจะเป็นการทำแผนฟื้นฟู และเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้เห็นชอบแผนฟื้นฟู จากนั้นจึงจะยื่นแผนไปที่ศาลล้มละลายอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมด ประมาณ 2-3 เดือนหลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้การบินไทยทำแผนฟื้นฟู

 

สำหรับรายนามผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่การบินไทยเสนอต่อศาลล้มละลายกลางประกอบด้วย บริษัท อีวาย ฯ ร่วมกับกรรมการบริษัทอีก 6 คน คือ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 

การบินไทยได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นหลังจากศาลล้มละลายกลางรับคำขอฟื้นฟูกิจการถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาช่องทางการฟื้นฟูกิจการเบื้องต้น ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ

 

1.การปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาเจ้าหนี้ โดยให้ภาระการชำระหนี้และระยะเวลาการชำระหนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสด พร้อมหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้น และปรับโครงสร้างเงินทุนระยะยาว

 

2.ปรับปรุงเส้นทางการบินและฝูงบิน ด้วยการยกเลิกเส้นทางการบินที่ไม่ทำกำไร รวมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเส้นทางการบินและลดประเภทเครื่องบินเพื่อลดต้นทุน

 

3.ปรับปรุงองค์กรและหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน โดยเพิ่มความคล่องตัวในการบริการจัดการ เช่น ตั้งบริษัทย่อย จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุน และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

 

4.ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์และความสามารถในการหารายได้ โดยปรับปรุงระบบและรูปแบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร เช่น อินเตอร์เน็ตและแพลตฟอร์มอื่นให้มากขึ้น

 

5.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับ ลดงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มศักยภาพแต่ละหน่วยธุรกิจ ปรับจำนวนพนักงานและสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานได้ปรับเข้าระบบประกันสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ